KAKAO TALK & KAKAO STORY

카카오톡 플러스친구 등록방법

1. 카카오톡 실행     >     2. 플러스 친구 검색창     >     3. 스타일난다 검색     >     4. 친구 추가 선택     >     5. 플친 등록 완료카카오스토리 소식받기 방법

1. 카카오스토리 실행     >     2. 카카오스토리 친구 검색창     >     3. 스타일난다 검색 후 우측 플러스 버튼 선택     >     4. 소식받기 선택     >     5. 카친 등록 완료